Quy định báo cáo thực tập tốt nghiệp!


Sinh viên trình bày bìa và nhận xét báo cáo thực tập tốt nghiệp theo mẫu sau đâyQd_bcao TTTN