Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện kế hoạch số 1027/KH – ĐHBK ngày 29/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa về việc Tổ chức thực hiện ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017, khoa Cơ khí Giao thông đã triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” dưới hình thức tuyên truyền chủ đề và khẩu hiệu của ngày Pháp luật Việt Nam đến toàn thể cán bộ công chức và sinh viên khoa Cơ khí Giao thông.

Cập nhật tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo www.moet.gov.vn; trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp www.moj.gov.vn ./.