Giải thưởng Honda – Dành cho Kỹ sư và Nhà Khoa học trẻ Việt Nam – Honda Young Engineers and Scientists Award – Honda Y-E-S Award 2018 – Năm thứ 13

Giải thưởng Honda – Dành cho Kỹ sư và Nhà Khoa học trẻ Việt Nam – Honda Young Engineers and Scientists Award – Honda Y-E-S Award 2018 – Năm thứ 13

[2018-T4] Y-E-S Launching POP_Final-01

[2018-T4] Y-E-S Launching POP_Final-02

[2018-T4] Y-E-S Launching POP_Final-03

[2018-T4] Y-E-S Launching POP_Final-04