FACULTY BOARD

 TS-GV Phạm Quốc Thái
Trưởng khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách Khoa
Phòng C228, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: pqthai@dut.udn.vn
ThS-GV Nguyễn Quang Trung
Phó Trưởng khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách Khoa
Phòng C224, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: nguyenquangtrung@dut.udn.vn
TS-GV Nguyễn Văn Thiên Ân
Phó Trưởng khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách Khoa
Phòng C226, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: nvthan@dut.udn.vn
CN. Lâm Thị Hồng Nhật
Giáo vụ, Thư ký Khoa Cơ khí Giao thông
Phòng Giáo vụ, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: ckgt@dut.udn.vn