CAERA CENTER

Khu D, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

Giám đốc Trung tâm: TS. Dương Việt Dũng

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng thay thế