BO MON THUY KHI

Phòng C226, Văn phòng Khoa Cơ khí Giao thông
khu C, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Trưởng Bộ môn: TS. Phan Thành Long

 Co loan TS-GVC. Phạm Thị Kim Loan
Phòng C226, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: ptkloan@dut.udn.vn
 Long TS-GV Phan Thành Long
Trưởng Bộ môn Thủy khí và Máy thủy khí
Phòng C226, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: ptlong@dut.udn.vn
 NguyenThiBangTuyen ThS-GV Nguyễn Thị Băng Tuyền
NCS tại Đại học Newcastle, Australia
Email: ntbtuyen@dut.udn.vn
ThS-GV Nguyễn Võ Đạo
Phòng C226, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: daonv@dut.udn.vn
 L.M.Duc ThS-GV Lê Minh Đức
NCS tại Đại học Quốc gia về Khoa học và Công nghệ, Đài Loan
Email: lmduc@dut.udn.vn
KS. Nguyễn Xuân Sơn
Phụ trách Phòng thí nghiệm Thủy khí và Máy Thủy khí
Phòng thí nghiệm TK & MTK, Khu K, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: nxson@dut.udn.vn
TS-GVC. Huỳnh Văn Hoàng
Giảng viên thỉnh giảng

SHARE —Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone