BO MON THUY KHI

Phòng C226, Văn phòng Khoa Cơ khí Giao thông
khu C, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Trưởng Bộ môn: TS. Phan Thành Long

 Co loan TS-GVC. Phạm Thị Kim Loan
Phòng C226, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: ptkloan@dut.udn.vn
 Long TS-GV Phan Thành Long
Trưởng Bộ môn Thủy khí và Máy thủy khí
Phòng C226, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: ptlong@dut.udn.vn
 NguyenThiBangTuyen ThS-GV Nguyễn Thị Băng Tuyền
Nghiên cứu sinh năm cuối tại The University of Newcastle AustraliaLĩnh vực nghiên cứu: cơ học chất lỏng, truyền nhiêt, bay hơi, dòng hai pha.

Research interests: Heat and mass transfer, fluid mechanics, evaporation, multiphase flows

Email: ntbtuyen@dut.udn.vn

ThS-GV Nguyễn Võ Đạo
Phòng C226, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: daonv@dut.udn.vn
 L.M.Duc TS-GV Lê Minh Đức
NCS tại Đại học Quốc gia về Khoa học và Công nghệ, Đài Loan
Email: minhducle@dut.udn.vn
KS. Nguyễn Xuân Sơn
Phụ trách Phòng thí nghiệm Thủy khí và Máy Thủy khí
Phòng thí nghiệm TK & MTK, Khu K, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: nxson@dut.udn.vn
TS-GVC. Huỳnh Văn Hoàng
Giảng viên thỉnh giảng