Bộ môn Cơ kỹ thuật

gioi thieu bo mon

Trưởng Bộ môn: TS. Phan Thành Long

Long http://scv.udn.vn/ptlong

Email: ptlong@dut.udn.vn

 

 

 

  PGS.TS. Lê Cung

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 0511.3738269
 • Di động: 0905124879
 • Email: lecung2005@gmail.com; lcung@dut.udn.vn
 • Lý lịch khoa học
  TS. Nguyễn Văn Thiên Ân

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 05113841293
 • Di động:
 • Email: nvthan@dut.udn.vn
 • Lý lịch khoa học
   TS. Nguyễn Đình Sơn

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan:
 • Di động: 
 • Email: ndson@dut.udn.vn;
 • Lý lịch khoa học
 Th.Do  ThS. Nguyễn Độ

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông– Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: khoa Cơ khí Giao thông – ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 05113730739
 • Di động: 0905060099
 • Email: nguyendo58@gmail.com;
 • Lý lịch khoa học
   ThS. Dương Thọ

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ:
 • Điện thoại cơ quan: 841293
 • Di động: 0913490641
 • Email:
 • Lý lịch khoa học
   ThS. Nguyễn Thị Kim Loan

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: khoa Cơ khí Giao thông – ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 3841293
 • Di động: 
 • Email: loannguyen03@gmail.com
 • Lý lịch khoa học
 ThS. Nguyễn Văn Quyền

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông  – Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: khoa Cơ khí Giao thông – ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan:
 • Di động:
 • Email:
 • Lý lịch khoa học
   PGS.TS. Nguyễn Văn Yến

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: khoa Cơ khí Giao thông – ĐH bách khoa – ĐH Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 0511 3818730
 • Di động: 
 • Email: nvyen@ac.udn.vn
 • Lý lịch khoa học
   ThS. Huỳnh Vinh

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Bách Khoa – 54 Nguyễn Lương Bằng – TP Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan:
 • Di động:
 • Email:
 • Lý lịch khoa học
   ThS. Lê Viết Thành

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: K58/2 Ngô Sỹ Liên, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 05113841318
 • Di động: 
 • Email: thanhkcdn@gmail.com
 • Lý lịch khoa học
   TS. Vũ Thị Hạnh

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: 32 Núi Thành, Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 841293
 • Di động: 0905084137
 • Email: vuthibhanh@yahoo.com
 • Lý lịch khoa học
   ThS. Thái Hoàng Phong

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông– Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: 87/ 1 Đường Lê Văn Hưu, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 841293
 • Di động: 0913420369
 • Email: thaihoangphong@gmail.com
 • Lý lịch khoa học
  ThS. Phạm Ngọc Quang

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: khoa Cơ khí Giao thông – ĐH bách khoa – ĐH Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 
 • Di động: 
 • Email: ngocquangqv@gmail.com
 • Lý lịch khoa học

 

  ThS. Tôn Nữ Huyền Trang

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: khoa Cơ khí Giao thông – ĐH bách khoa – ĐH Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 
 • Di động: +
 • Email: 
 • Lý lịch khoa học
  ThS. Nguyễn Công Hành

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: khoa Cơ khí Giao thông – ĐH bách khoa – ĐH Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 
 • Di động: 
 • Email: 
 • Lý lịch khoa học
ThS. Nguyễn Ngọc Tân

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: khoa Cơ khí Giao thông – ĐH bách khoa – ĐH Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 
 • Di động: 
 • Email: 
 • Lý lịch khoa học
ThS. Võ Thanh Hoàng

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: khoa Cơ khí Giao thông – ĐH bách khoa – ĐH Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 
 • Di động: 
 • Email: 
 • Lý lịch khoa học
ThS. Thái Bá Chiến

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: khoa Cơ khí Giao thông – ĐH bách khoa – ĐH Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 
 • Di động: 
 • Email: 
 • Lý lịch khoa học
   ThS. Ngô Phan Thu Hương

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: khoa Cơ khí Giao thông – ĐH bách khoa – ĐH Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 
 • Di động: 
 • Email: 
 • Lý lịch khoa học
 ThS. Trịnh Xuân Long

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: khoa Cơ khí Giao thông – ĐH bách khoa – ĐH Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 
 • Di động: 
 • Email: 
 • Lý lịch khoa học